فهرست ها

نمایش عروسکی

اجرای نمایش عروسکی

در بخش کودک کتابخانه با همراهی مادران و مربی قصه گو خانم الها م پور جعفر در بین ساعت قصه گویی  نمایش عروسکی هم برگزار میشود .